Ελαιολίπαντες αντλίες

CL - DCL - DCLF

VCA - VCE

VCAH - VCEH

Vacfox VC

crologo2.gif (5944 bytes)
Cromemco Hellas A.E.
Σουλίου 1 & Λ. Πηγής, 151 27 Μελίσσια - Αθήνα
Τηλ  210 6135866, 6130366, Fax  210 6139787
Web Site : www.cromemco.gr ,   E-mail :
rietschle@cromemco.gr